Privacystatement

1. Soort persoonsgegevens:

TalentIT Twente verzamelt en verwerkt ten behoeve van al haar diensten alleen gewone persoonsgegevens, zoals NAW-, geboortedatum en contactgegevens (e-mail, telefoonnummer, etc.).

2. Rechten van betrokkenen

Wat betreft de verzamelde/verwerkte persoonsgegevens hebben betrokken het recht op:

  • Correctie: Ben je van mening dat de gegevens, die TalentIT Twente van jou heeft verzameld en/of vastgelegd, feitelijk onjuist en/of onvolledig zijn kun je verzoeken om een correctie van deze persoonsgegevens.
  • Inzage: je hebt het recht om een volledig overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die TalentIT Twente over jou heeft vastgelegd.
  • Vergetelheid: in bepaalde gevallen heb je het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat je TalentIT Twente kunt verzoeken alle gegevens over jou te verwijderen.
  • Intrekken toestemming: je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan TalentIT Twente voor het gebruik van jouw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  • Bezwaar (art. 21 AVG): je maakt bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens op grond van art. 21 van de AVG. Onder omstandigheden heb je het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan alleen als TalentIT Twente jouw gegevens verwerkt op basis van algemeen of gezamenlijk belang, niet als sprake is van een wettelijk verplichting.
  • Beperking: de verwerking van je persoonsgegevens wordt tijdelijk stilgezet. Dit recht kun je bijvoorbeeld inroepen wanneer je niet zeker bent van de juistheid van de gegevens die TalentIT Twente over je verwerkt. Bij een ‘verzoek tot beperking’ worden je persoonsgegevens niet verwijderd. Het moet immers mogelijk blijven om de door jou verzochte beperking weer ongedaan te maken.
  • Dataportabiliteit: je hebt recht op ‘overdraagbaarheid’ van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt dan een kopie van je persoonsgegevens zoals die door TalentIT Twente zijn verwerkt.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar en/of om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@talenittwente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Doel gegevensverwerking

TalentIT Twente verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; Om goederen en diensten bij je af te leveren. Tevens kunnen wij jouw gegevens verzamelen wanneer je deze achterlaat op de websites van TalentIT Twente, teneinde jou op de hoogte te houden van diverse activiteiten.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

TalentIT Twente neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TalentIT Twente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De personalia die wij verzamelen bewaren wij 14 maanden tot na het laatste contact. Dit om betrokkenen op de hoogte te houden betreffende onze dienstverlening.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

TalentIT Twente deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TalentIT Twente gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven.

9. Bescherming data

TalentIT Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

10. Fotografie op events

Wanneer jij aanwezig bent op een event van TalentIT Twente bestaat de mogelijkheid dat je gefotografeerd wordt. TalentIT Twente ziet het in het kader van de AVG als een gerechtvaardigd belang om de gemaakte foto’s te gebruiken op onze Social Media kanalen.

Sta jij op een foto en zou jij graag zien dat die foto wordt verwijderd, stuur dan een mail met jouw verzoek naar michiel@talenittwente.nl. Wij zullen jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst verwerken.

11. Klacht indienen?

TalentIT Twente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Laatst aangepast: 12-2-2020

TalentIT Twente kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.